SME လုပ္ငန္းေတြမွာ နည္းပညာေတြကို အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမလဲ

SME ေတြဟာ IT department ေတြေပၚမွာပဲ အလုံးစုံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ IT Department ေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုတိုးတက္ႀကီးထြားလာေအာင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ္လည္း ယေန႔ SME ေတြဟာ IT ဘက္ဂ်က္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြကို ထိန္းသိမ္းရန္သာ ထားရိွၾကပါတယ္။

ယခုေခတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတဲ့ ေရာင္းဝယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ Software အေျခခံတဲ့ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ IT အရင္းအျမစ္ေတြကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူ ထိေရာက္လာေစပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကို အားေပးေစရန္ IT အရင္းအျမစ္ေတြကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာတြင္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မ်ားခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အဓိကနည္းလမ္းသုံးသြယ္ရိွပါတယ္။

ဘယ္အရာကို အမွန္တကယ္ အသုံးျပဳေနသလဲဆိုတာကို အကဲျဖတ္ပါ

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းအေနနဲ႔ IT အရင္းအျမစ္ေတြကို ဘယ္လိုအသုံးခ်ေနသလဲ ဆိုတာကို နားလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ IT ေစ်းကြက္ဟာ သင္သုံးသေလာက္ကိုသာေပးရတဲ့ ေစ်းကြက္အျဖစ္ေျပာင္းလဲလာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ကလို Software Package လိုင္စင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေပးဝယ္ထားရျခင္း အသုံးျပဳသူဦးေရေပၚမွာ ေပးေခ်ရျခင္း စတဲ႔ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ယခင္တုန္းက လုပ္ငန္းေတြက Software Package Suite လိုင္စင္ တစ္ခုလုံးကို ဝယ္ယူၿပီး အသုံးမလိုတဲ့ က႑ေတြအတြက္ အပိုေပးေနရျခင္းေတြကို အၿမဲမျပတ္ ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။

အဲ့ဒီအစား လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိရိယာမ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး ဘယ္သူက ဘယ္ IT အရင္းအျမစ္ေတြကို အမွန္တကယ္လိုအပ္ၿပီး ဘယ္လိုအသုံးခ်ေနလဲ ဆိုတာကို ခြဲျခမ္းေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့လို လုပ္ငန္းရွင္က ခြဲျခမ္းေလ့လာၿပီးတဲ့ေနာက္ IT အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ထပ္မံရင္းႏွီး ျမွဳတ္ႏွံျခင္းမ်ားကို လိုအပ္သလို စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Cloud ေပၚသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းဖို႔ စဥ္းစားၾကည့္ပါ

SME လုပ္ငန္းေတြဟာ ေခတ္သစ္နည္းပညာမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ Cloud နည္းပညာကိုအသုံးျပဳၿပီး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးနည္လမ္းကေတာ့ software as a service (SAAS) ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Software application တစ္ခုလုံးကို ဝယ္ယူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္အစား လူတစ္ျခင္းစီအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ လိုင္စင္မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ IT အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို တည္ေဆာက္စရာမလိုအပ္ေတာ့ပဲ ခ်က္ျခင္းအသုံးခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မိမိအကၽြမ္းတဝင္ျဖစ္ၿပီးသား ကိုယ္သုံးေနၾက ကိုယ္ပိုင္ computer ပစၥည္မ်ားကို ရုံးသို႔ယူေဆာင္လာေစၿပီး ရုံးရဲ႕ IT လုံၿခဳံေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ စီမံျပဳလုပ္ေပးၿပီး မိမိကိုယ္ပိုင္ computer မ်ားကို ရုံးတြင္း network ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကေတာ့ လုပ္ငန္းအားလုံးႏွင့္ အဆင္မေျပႏိုင္တာေၾကာင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ၿပီးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Managed Service ကို အျခားေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ စူးစမ္းေလ့လာပါ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ Managed Service ေပးသူမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူျခင္းဟာ တန္ဖိုးအလြန္ႀကီးမားပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သင့္ရဲ႕စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္မြန္စြာ စီဆင္းႏိုင္ေစရန္ တစ္မူထူုးျခားေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ Managed Service ေပးသူမ်ားဟာ ပိုမိုရင့္က်က္တဲ့ ေလးနက္တဲ့ IT စီမံခန္ခြဲမႈ ကိရိယာမ်ားကို သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အရြယ္အစားေပၚ မူတည္ၿပီး အျခား အလားတူ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚအေျခခံကာ လမ္းညႊန္မႈေတြ ေပးႏိုင္ပါတယ္။

IT department ေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တဲ့ အခန္းက႑ေတြမွာ ပါဝင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟားဗက္ ဘိဇနက္ ရီဗ်ဳး ရဲ႕ ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာအရ ေျဖဆိုသူ ၅၅ ရာခိုင္ႏုန္းက ဘက္ဂ်က္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြဟာ လုပ္ငန္းျမန္ဆန္သြက္လက္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆုံးနည္းပညာေတြကို မရရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကပါတယ္။ Managed Service ေပးသူေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အဲ့ဒီအေထာက္ အပံ့ေတြကို ရရိွႏိုင္ရန္ ကူညီၿပီး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ နည္းပညာ အေျချပဳ ေရာင္းဝယ္မႈ နည္းစနစ္မ်ားဟာ ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈလမ္းေၾကာင္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္စြမ္းရိွလာေစပါတယ္။ လုပ္ငန္းေသးမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဟာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျခားနားေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံ အေဆာက္အဦကိုတည္ေဆာက္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆန္းစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးထြားလာသည့္အခါ အသုံးခ်ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

source: https://bit.ly/2M0aakq